คอร์ดเพลง ฮ่อน - เมล ตวิษา

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด C
1

คอร์ด E
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด F
1


คอร์ดเพลง ฮ่อน - เมล ตวิษา    [Print]
การเข้าชม : 1924 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Am / Dm / Am / Dm / Am / Am /
           / Am C / Dm E / (4 Times) / Am /* อีAmฉันนี่เป็นสาวแล้วเCดะ อายุกะซาวกว่Dmาปี อีฉันบ่แม่นเด็กEน้อย

   หAmมู่ฝูงกะมีหลายบ่Cค่อย นำก้นกันต้Dmอยๆ สิคอยดูแลEกัน

   อีAmแม่บ่ต้องเป็นห่วงCดอก ไปใสหนูสิโทรDmบอก บ่ต้องห่วงEอีฉัน

   เป็นผู้Amสาวแค่มักม่วนหน้าCฮ้าน

   ตามสัญชาตGญาณ ผู้สาวอีสานAmพันธ์ุเลาะ


** ให้แต่Amว่ามีบุญมีงาน อีฉันกะไปเลาะ

     จักหAmน่อยสิบ่มีแฮง กะสิเสียดายตั๋วละเนาะ

     ใช้Amสิทธิ์ความเป็นผู้สาว ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะ

     เฒ่าAmมากะสิเซาม่วน ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ


*** เDmลาะแบบมีสเต็ป ม่Amวนแบบมีสไตล์

      เป็นผู้สDmาวยุกต์ใหม่ ใจต้องกAmล้า หน้าต้องด้าน

      ชDmวนกันมาเข้าแถว Emยืนเรียงหน้ากระดาน

      ออกลีFลาท่ามาตรฐาน จนไทบ้านสะGออน


  ฮ่Amอน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋ง่วงนอนให้ฟ้าวเมือ
 
  ฮ่Amอน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋มันอ่อนให้เซา

  ฮ่Amอน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า

  เพลงDmช้ากะฮ่อนได้คือเก่า หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า

  นี่หละหมู่เGฮา ผู้สาวอีสานAmพันธ์ุเลาะ


  ขอลำAmซิ่ง นำแน่จักกลอน ก่อนกลับเมือนอน

  เมือAmนอนให้เต้ยนำแน่ จังหวะจั่งซี่พี่ลำบ่น้อ

  อยากสิAmขอนำหมอลำซาย ตามสไตล์แบบนี่เด้อนางเด้อ

  เด้อนางเAmด้อ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อเด้อนางเด้อ

Instru : / Am C / Dm E / (4 Times) / Am /


* อีAmฉันนี่เป็นสาวแล้วเCดะ อายุกะซาวกว่Dmาปี อีฉันบ่แม่นเด็กEน้อย

   หAmมู่ฝูงกะมีหลายบ่Cค่อย นำก้นกันต้Dmอยๆ สิคอยดูแลEกัน

   อีAmแม่บ่ต้องเป็นห่วงCดอก ไปใสหนูสิโทรDmบอก บ่ต้องห่วงEอีฉัน

   เป็นผู้Amสาวแค่มักม่วนหน้าCฮ้าน

   ตามสัญชาตGญาณ ผู้สาวอีสานAmพันธ์ุเลาะ


** ให้แต่Amว่ามีบุญมีงาน อีฉันกะไปเลาะ

     จักหAmน่อยสิบ่มีแฮง กะสิเสียดายตั๋วละเนาะ

     ใช้Amสิทธิ์ความเป็นผู้สาว ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะ

     เฒ่าAmมากะสิเซาม่วน ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ


*** เDmลาะแบบมีสเต็ป ม่Amวนแบบมีสไตล์

      เป็นผู้สDmาวยุกต์ใหม่ ใจต้องกAmล้า หน้าต้องด้าน

      ชDmวนกันมาเข้าแถว Emยืนเรียงหน้ากระดาน

      ออกลีFลาท่ามาตรฐาน จนไทบ้านสะGออน


  ฮ่Amอน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋ง่วงนอนให้ฟ้าวเมือ
 
  ฮ่Amอน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋มันอ่อนให้เซา

  ฮ่Amอน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า

  เพลงDmช้ากะฮ่อนได้คือเก่า หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า

  นี่หละหมู่เGฮา ผู้สาวอีสานAmพันธ์ุเลาะ

Instru : / Am / (4 Times)
             / Dm / Am / Em / Am / Am /
             / Am C / Dm E / (4 Times) / Am /  ฮ่Amอน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋ง่วงนอนให้ฟ้าวเมือ
 
  ฮ่Amอน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋มันอ่อนให้เซา

  ฮ่Amอน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า

  เพลงDmช้ากะฮ่อนได้คือเก่า หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า

  นี่หละหมู่เGฮา ผู้สาวอีสานAmพันธ์ุเลาะ


  ขอลำAmซิ่ง นำแน่จักกลอน ก่อนกลับเมือนอน

  เมือAmนอนให้เต้ยนำแน่ จังหวะจั่งซี่พี่ลำบ่น้อ

  อยากสิAmขอนำหมอลำซาย ตามสไตล์แบบนี่เด้อนางเด้อ

  เด้อนางเAmด้อ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อเด้อนางเด้อ

Outro : / Am C / Dm E / (4 Times) / Am / Am /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ฮ่อน - เมล ตวิษา

คำร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : วิทย์ เด็กบ้านนอก

* อีฉันนี่เป็นสาวแล้วเดะ
   อายุกะซาวกว่าปี อีฉันบ่แม่นเด็กน้อย
   หมู่ฝูงกะมีหลายบ่ค่อย
   นำก้นกันต้อยๆ สิคอยดูแลกัน
   อีแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอก
   ไปใสหนูสิโทรบอก บ่ต้องห่วงอีฉัน
   เป็นผู้สาวแค่มักม่วนหน้าฮ้าน
   ตามสัญชาตญาณ ผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

** ให้แต่ว่ามีบุญมีงาน อีฉันกะไปเลาะ
     จักหน่อยสิบ่มีแฮง กะสิเสียดายตั๋วละเนาะ
     ใช้สิทธิ์ความเป็นผู้สาว ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะ
     เฒ่ามากะสิเซาม่วน ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ

*** เลาะแบบมีสเต็ป ม่วนแบบมีสไตล์
      เป็นผู้สาวยุกต์ใหม่ ใจต้องกล้า หน้าต้องด้าน
      ชวนกันมาเข้าแถว ยืนเรียงหน้ากระดาน
      ออกลีลาท่ามาตรฐาน จนไทบ้านสะออน

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋ง่วงนอนให้ฟ้าวเมือ
ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋มันอ่อนให้เซา
ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า
เพลงช้ากะฮ่อนได้คือเก่า หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า
นี่หละหมู่เฮา ผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

ขอลำซิ่ง นำแน่จักกลอน ก่อนกลับเมือนอน
เมือนอนให้เต้ยนำแน่ จังหวะจั่งซี่พี่ลำบ่น้อ
อยากสิขอนำหมอลำซาย ตามสไตล์แบบนี่เด้อนางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อเด้อนางเด้อ

* อีฉันนี่เป็นสาวแล้วเดะ
   อายุกะซาวกว่าปี อีฉันบ่แม่นเด็กน้อย
   หมู่ฝูงกะมีหลายบ่ค่อย
   นำก้นกันต้อยๆ สิคอยดูแลกัน
   อีแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอก
   ไปใสหนูสิโทรบอก บ่ต้องห่วงอีฉัน
   เป็นผู้สาวแค่มักม่วนหน้าฮ้าน
   ตามสัญชาตญาณ ผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

** ให้แต่ว่ามีบุญมีงาน อีฉันกะไปเลาะ
     จักหน่อยสิบ่มีแฮง กะสิเสียดายตั๋วละเนาะ
     ใช้สิทธิ์ความเป็นผู้สาว ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะ
     เฒ่ามากะสิเซาม่วน ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ

*** เลาะแบบมีสเต็ป ม่วนแบบมีสไตล์
      เป็นผู้สาวยุกต์ใหม่ ใจต้องกล้า หน้าต้องด้าน
      ชวนกันมาเข้าแถว ยืนเรียงหน้ากระดาน
      ออกลีลาท่ามาตรฐาน จนไทบ้านสะออน

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋ง่วงนอนให้ฟ้าวเมือ
ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋มันอ่อนให้เซา
ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า
เพลงช้ากะฮ่อนได้คือเก่า หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า
นี่หละหมู่เฮา ผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

[ Music ]

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋ง่วงนอนให้ฟ้าวเมือ
ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋มันอ่อนให้เซา
ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ได๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า
เพลงช้ากะฮ่อนได้คือเก่า หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า
นี่หละหมู่เฮา ผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

ขอลำซิ่ง นำแน่จักกลอน ก่อนกลับเมือนอน
เมือนอนให้เต้ยนำแน่ จังหวะจั่งซี่พี่ลำบ่น้อ
อยากสิขอนำหมอลำซาย ตามสไตล์แบบนี่เด้อนางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อเด้อนางเด้อ