คอร์ดเพลง รถของเล่น (Toycar) - เสือโคร่ง

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Dm7
1

คอร์ด G7
1

คอร์ด Bb
1

คอร์ด C
1

คอร์ด F
1

คอร์ด A7
1

คอร์ด Gm7
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Am7
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด Bbm
1

คอร์ด Cm7
1

คอร์ด C#
4

คอร์ด Eb
1

คอร์ด Fm7
1

คอร์ด Cm
1

คอร์ด G#
1


คอร์ดเพลง รถของเล่น (Toycar) - เสือโคร่ง    [Print]
การเข้าชม : 328532 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

พ่Dm7อครับ พ่อจําได้ไหมในG7วันที่ผมยังเป็นเด็ก Bb กับCรถคันเล็กคันโFปรดนั้น

สุDm7ขใจอยู่บนถนนที่G7มีในจินตนาการ Bb แค่ไCขลานและให้Fวิ่งไป

Dm7นวันที่เห็นเพื่อนA7มีคันใหม่ เป็นรDm7ถที่วิ่งไกล และเG7ร็วกว่า 

พ่อจําได้ไGm7หมผมทําไงวันนั้น เพื่อขAmองที่ผมปรารถนา 

ผมร้Bbองผมงอแงจนกว่าCพ่อตามใจ


 มันแค่ทำDm7น้ำตาให้ไหล แค่ร้Amองไห้ดังๆ เท่าBbนั้นก็ได้ทุกอCย่างดังต้องFการ 

 ไFด้  Cมี    Dm7รถของเล่นที่เหมือน กับเAmพื่อนเขามีกัน

 ก็Bbรู้พ่อทนไม่Cนานที่เห็นผมเFสียใจ


ผ่Dm7านมาก็เริ่มสงสัย ว่าG7ตัวกับใจนี้โตเกินวัยหรือเปล่า

Bbนี่คือเหCงาหรือใจมันใFหญ่ไป

พ่Dm7อครับ เขาว่าความรักนั้นG7มาเติมเต็มที่ว่างในใจ

BbอยากCรู้ มีขายที่ไFหนหรือเปล่าC


ก็Dm7เมื่อได้เห็นเพื่อนที่เA7ขารักกัน อย่างDm7นั้นผมควรจะ ยินG7ดีให้ แต่

ว่าปัญGm7หาเพราะว่าเธอคนนั้น ผมAm7รักของผมอยู่มากมาย 

แล้วBbผมต้องทํายังไงให้เขาCทิ้งกัน


 Cมันต้องใDm7ช้น้ําตาแค่ไหน ต้องร้Amองไห้กี่ครั้ง

 ให้เBbขาและเธอทิ้งขCว้างความรักแล้วเFลิกลา 

 ใFห้ เCธอ  เDm7ห็นว่ารักของผม ให้เAmธอได้มากกว่า

 ต้องใBbช้สักกี่น้ำCตาให้เธอเFห็นใจ


Bbที่เคยบอกว่าให้Amรักใครไป สุดท้Gmายจะได้เหมือนCกันกลับคืDm7นมา

Bbแต่เอาจริงๆเหมือนAmมันมีราDm7คา ที่บางGmทีให้ทั้งใจก็ไม่Amมีความหมาย

ทุ่มเBbmทเท่าไรเธอไม่ยCm7อมขาย

แล้วC#ผมต้องทํายังไงพ่อช่วยผEbมที บอกได้ไหม


* ว่ามันต้องใFm7ช้น้ำตาแค่ไหน ต้องร้Cmองไห้กี่ครั้ง

   ให้เC#ขาและเธอทิ้งขEbว้างความรักแล้วเG#ลิกลา

   ใG#ห้   เC#ธอ  เFm7ห็นว่ารักของผม ให้เCmธอได้มากกว่า

   ต้องใC#ช้สักกี่น้ำตEbาให้เธอเG#ห็นใจ

ซ้ำ ( * )


ต้องร้C#องจนหมดน้ำEbตาเธอคงไม่เG#ห็นใจ

สุดท้C#ายมันคือราEbคา   G#ที่เธอไม่สนใจ..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง รถของเล่น (Toycar) - เสือโคร่ง

คำร้อง : Md Sponx and Pchy 
ทำนอง : บอย8ไม้เท้า
เรียบเรียง : ธีร์ ไชยธีระสุเวท

พ่อครับ พ่อจําได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็ก
กับรถคันเล็กคันโปรดนั้น
สุขใจอยู่บนถนนที่มีในจินตนาการ
แค่ไขลานและให้วิ่งไป

จนวันที่เห็นเพื่อนมีคันใหม่
เป็นรถที่วิ่งไกล และเร็วกว่า 
พ่อจําได้ไหมผมทําไงวันนั้น
เพื่อของที่ผมปรารถนา 
ผมร้องผมงอแงจนกว่าพ่อตามใจ

 มันแค่ทำน้ำตาให้ไหล แค่ร้องไห้ดังๆ
 เท่านั้นก็ได้ทุกอย่างดังต้องการ 
 ได้ มี รถของเล่นที่เหมือน กับเพื่อนเขามีกัน
 ก็รู้พ่อทนไม่นานที่เห็นผมเสียใจ

ผ่านมาก็เริ่มสงสัย ว่าตัวกับใจนี้โตเกินวัยหรือเปล่า
นี่คือเหงาหรือใจมันใหญ่ไป
พ่อครับ เขาว่าความรักนั้นมาเติมเต็มที่ว่างในใจ
อยากรู้ มีขายที่ไหนหรือเปล่า

ก็เมื่อได้เห็นเพื่อนที่เขารักกัน
อย่างนั้นผมควรจะ ยินดีให้ แต่
ว่าปัญหาเพราะว่าเธอคนนั้น
ผมรักของผมอยู่มากมาย 
แล้วผมต้องทํายังไงให้เขาทิ้งกัน

 มันต้องใช้น้ําตาแค่ไหน ต้องร้องไห้กี่ครั้ง
 ให้เขาและเธอทิ้งขว้างความรักแล้วเลิกลา 
 ให้ เธอ เห็นว่ารักของผม ให้เธอได้มากกว่า
 ต้องใช้สักกี่น้ำตาให้เธอเห็นใจ

ที่เคยบอกว่าให้รักใครไป
สุดท้ายจะได้เหมือนกันกลับคืนมา
แต่เอาจริงๆเหมือนมันมีราคา
ที่บางทีให้ทั้งใจก็ไม่มีความหมาย
ทุ่มเทเท่าไรเธอไม่ยอมขาย
แล้วผมต้องทํายังไงพ่อช่วยผมที บอกได้ไหม

* ว่ามันต้องใช้น้ำตาแค่ไหน ต้องร้องไห้กี่ครั้ง
   ให้เขาและเธอทิ้งขว้างความรักแล้วเลิกลา
   ให้ เธอ เห็นว่ารักของผม ให้เธอได้มากกว่า
   ต้องใช้สักกี่น้ำตาให้เธอเห็นใจ

ซ้ำ ( * )

ต้องร้องจนหมดน้ำตาเธอคงไม่เห็นใจ
สุดท้ายมันคือราคา ที่เธอไม่สนใจ..